Darmowa przesyłka Najniższe ceny producenta 3 lata gwarancji konsumenckiej 30 dni na rezygnację

Gwarancja

Gwarancja jakości

 1. Na potrzeby niniejszej gwarancji niżej wymienionym pojęciom nadaje się następujące definicje:
  Gwarant – expondo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Innowacyjna 7 - Nowy Kisielin, 66-002 Zielona Góra,
  Towar – przedmiot ruchomy zakupiony u Gwaranta, na który Gwarant udzielił Gwarancji,
  Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Gwarantem umowę sprzedaży towarów w charakterze kupującego.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Niniejszym Gwarant udziela Gwarancji na urządzenia wymienione na fakturze stanowiącej dowód sprzedaży, chyba że jakiś z tych przedmiotów zostanie wyraźnie z Gwarancji wyłączony.
 3. Gwarancja zostaje udzielona wobec wszystkich Nabywców Towarów mających siedziby lub stałe miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej pod warunkiem, że towar został przesłany i był używany wyłącznie w krajach należących do Unii Europejskiej.
 4. Części składowe urządzenia podlegające ograniczonej Gwarancji:
  1. Sześciomiesięcznym okresem Gwarancji objęte są:
   • akumulatory, zasilacze, ładowarki
   • uchwyty spawalnicze, uchwyty do cięcia plazmą
   • włączniki i przełączniki, pokrętła, stopki / nóżki w urządzeniach
   • ostrza krajalnic oraz sita w wilkach do mięsa w zakresie wytrzymałości mechanicznej (z wyłączeniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji - tępienie jako normalne zużycie eksploatacyjne tych elementów nie podlega Gwarancji)
  2. Dwunastomiesięcznym okresem gwarancji objęte są:
   • piloty ręczne i nożne
  3. Tygle pieców tyglowych posiadają swój okres żywotności 15 wytopów.
 5. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji towaru, powstałych w wyniku nieprawidłowego ich przechowywania, narażania na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub niekorzystnego środowiska, użytkowania towaru w sposób niezgodny z instrukcją i przeznaczeniem.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  • kabli sieciowych, wszelkiego rodzaju kabli i przewodów połączeniowych stosowanych we wszystkich przecinarkach i spawarkach, koszyków frytkownic / smażalników / myjek ultradźwiękowych, obudowy urządzeń, obić foteli, łóżek i krzeseł tapicerowanych, elementów szklanych i z tworzyw sztucznych, elementów teflonowych itp.
 7. W ramach gwarancji Nabywcy przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia. Gwarantowi przysługuje jednak prawo zastąpienia naprawy towaru - towarem nowym tj. dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku zaprzestania sprzedaży towaru przez Gwaranta, może on zastąpić towar wadliwy towarem o parametrach nie gorszych niż parametry towaru zakupionego.
 8. Nabywca traci uprawnienia z tytułu Gwarancji jeśli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia.
 9. W przypadku zamiaru usunięcia wady w trybie gwarancyjnym Nabywca zobowiązany jest zawiadomić o tym Gwaranta w formie pisemnej albo mailowej na adres serwis@expondo.pl. Gwarancja „door to door” obejmuje bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i odesłanie naprawionego pod wskazany adres (usługa „door to door” obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie nieprzekraczającym pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia zakupu. Po tym czasie Nabywca zobowiązany jest samodzielnie przesłać reklamowany towar do miejsca realizacji gwarancji, na swój koszt. Nabywca jest zobowiązany uzgodnić z Gwarantem termin odbioru od niego Towaru lub wysyłki przez niego Towaru do Gwaranta. Nabywca jest obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. Nabywca powinien wskazać w formularzu reklamacyjnym numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu towaru u Sprzedającego.
 10. Po dostarczeniu reklamowanego towaru Gwarant przystąpi do weryfikacji zgłoszenia gwarancyjnego i wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, albo w tym terminie zawiadomi o odrzuceniu reklamacji. W przypadku uznania roszczenia z gwarancji, odesłanie towaru do Nabywcy, w ramach wykonania gwarancji, nastąpi na koszt Gwaranta w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru Gwarantowi.
 11. W przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła z winy Nabywcy – zobowiązany jest on do zwrotu poniesionych przez Gwaranta kosztów transportowych (odbioru i ponownej wysyłki), diagnozy i ewentualnej naprawy. W przypadku wad nieobjętych gwarancją, przed dokonaniem naprawy Gwarant poinformuje Nabywcę o kosztach naprawy. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy, towar zostanie odesłany Nabywcy na jego koszt.
 12. Licząc od dnia zakupu towaru przez Nabywcę, Gwarant udziela gwarancji:
  1. na okres 3 lat w przypadku zakupu dokonanego przez Nabywcę będącego Konsumentem;
  2. na okres 2 lat w przypadku zakupu dokonanego przez Nabywcę niebędącego Konsumentem.
 13. W każdym przypadku okres gwarancji, o którym mowa w pkt. 12 powyżej nie dotyczy elementów wymienionych w pkt. 4 i 6 niniejszej Gwarancji.
 14. W przypadku kiedy Nabywcą nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 15. Nabywca będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jednakże w razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 16. Jeżeli postanowienia niniejszej gwarancji są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub gwarancja zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień gwarancji. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość gwarancji bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

 

 • Kontakt
  Phone

  68 300 5000
  pn. - pt. 7:00 - 17:00
  Expondo Blog

  Email

  info@expondo.pl
  Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko jak to możliwe
 • Płatność
  Płać szybko i bezpiecznie
  Przelewy24 PayPal Blik Przelew bankowy Mastercard Visa Płatność ratalna Za pobraniem