Odstąpienie od umowy

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych zasadach, przy czym za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach ani prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

A. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (expondo Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra, Tel.: +48 68 325 27 70, E-mail: [email protected]) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem czternastu dni.

Poniesiemy koszty zwrotu towaru, jeżeli wcześniej skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub Portalu Zwrotów w celu ustalenia organizacji zwrotu. Jeśli dokonasz zwrotu bez wcześniejszego uzgodnienia z nami, zwrócimy Ci bezpośrednie koszty do 112 zł, pod warunkiem, że dostarczysz nam pokwitowanie poniesionych kosztów wystawione przez dostawcę usług transportowych, któremu zleciłaś/-eś przesyłkę za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Pokwitowanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty wysyłki. Do dokonania zwrotu kosztów wykorzystamy metodę płatności użytą w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Tobą inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami zwrotu pieniędzy. W innych sytuacjach poniesiesz bezpośredni koszt zwrotu towaru.

Konsument odpowiada materialnie również za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

Informacje ogólne

1) Prosimy chronić towar przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Towar należy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. Jeśli to konieczne, należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. W przypadku brak oryginalnego opakowania należy zadbać o właściwą ochronę towaru przed uszkodzeniami w czasie transportu, korzystając z odpowiedniego opakowania.
2) Prosimy nie odsyłać towaru bez opłacenia kosztów transportu.
3) Należy pamiętać, że powyższe oba punkty nie są warunkiem koniecznym dla skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chce Pan/Pani odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać towar na adres:

expondo
ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra

FORMULARZ

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Niemcy

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówienie z dnia (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta/(-ów) (w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić