Darmowa przesyłka Najniższe ceny producenta 3 lata gwarancji konsumenckiej 14 dni na rezygnację

Reklamacje i zwroty

Podstawowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów towarów zakupionych w sklepie expondo.pl

(wersja obowiązująca od 2017-08-14)

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu.
 2. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 3. Klient winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (skonstruowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta), czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 4. W przypadku kiedy Klient nie jest Konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).

Gwarancja

 1. Każdy sprzedawany w Sklepie przedmiot objęty jest gwarancją producenta. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Klientowi wydano mu dokument gwarancji w wersji papierowej lub umożliwiono Klientowi pobranie elektronicznej wersji gwarancji. Sprzedający zaznacza, że dokument udzielonej przez niego gwarancji, w wersji papierowej znajduje się na odwrocie dowodu zakupu przedmiotu (faktury), a w wersji elektronicznej w postaci pliku, który Klient może pobrać z systemu Sprzedającego.
 2. Podstawę do realizacji uprawnień z gwarancji stanowi dowód zakupu towaru od Sprzedającego.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące procedury realizacji uprawnień z gwarancji uregulowane zostały w osobnym dokumencie - „Gwarancja jakości expondo.pl”, dostępnym na stronie internetowej www.expondo.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o ochronie praw konsumentów przyznaje Konsumentom prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Nasz sklep wydłuża termin do odstąpienia od takiej umowy do 30 dni oraz rozszerza takie uprawnienie również na Klientów nie będących Konsumentami. Takie rozszerzenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie narusza uprawnień przyznanych Konsumentom na podstawie ww. ustawy, ponieważ przyznaje Konsumentom uprawnienia korzystniejsze od ustawowych.
 2. Klient, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. W przypadku umowy obejmującej jedną rzecz, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane Klientowi osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 5. W przypadku umowy obejmującej rzeczy, które są dostarczane Klientowi partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, faksem pod nr 68 381 70 02 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@expondo.pl).
 7. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie internetowej sklepu Sprzedającego, w zakładce "odstąpienie od umowy".
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Klientowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),
 10. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 12. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od uznania Sprzedającego.
 14. Zarówno Klient będący Konsumentem, jak i Klient niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Zarówno Klient będący Konsumentem jak i Klient niebędący Konsumentem, który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przedmiot zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 16. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony przedmiot na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra,
 17. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego przedmiotu do Sprzedającego. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 zł.
 18. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 19. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Podstawowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów zakupionych towarów

(wersja obowiązująca do 2017-08-14)

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane, lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu.
 2. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 3. Każdy sprzedawany w Sklepie przedmiot objęty jest gwarancją producenta. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji. Sprzedający zaznacza, że dokument gwarancji udzielonej przez niego znajduje się na odwrocie dowodu zakupu przedmiotu (faktury).
 4. Podstawę do realizacji uprawnień z gwarancji stanowi dowód zakupu towaru od Sprzedającego.
 5. Wszystkie reklamacje w ramach udzielonej przez Sprzedającego gwarancji jakości powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. 1 regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: serwis@expondo.pl. W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający. Kupujący jest obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. Kupujący powinien wskazać w formularzu reklamacyjnym numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu towaru u Sprzedającego.
 6. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.
 7. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 8. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu i został zamieszczony w Sklepie w zakładce „odstąpienie od umowy”.
 9. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.
 10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument
 11. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 12. Konsument który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Kontakt
  Phone

  68 381 70 07
  pn. - pt. 8:00 - 20:00
  Expondo Blog

  Email

  info@expondo.pl
  Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko jak to możliwe
 • Płatność
  Płać szybko i bezpiecznie
  Przelewy24 PayPal Blik Przelew bankowy Mastercard Visa Płatność ratalna Za pobraniem